نویسنده = افشین دانه کار
بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 271-284

10.22034/ijf.2021.269085.1761

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ افشین دانه کار؛ مریم مصلحی


بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 25-34

عبدالرضا تقی زاده؛ افشین دانه کار؛ احسان کامرانی؛ بیت الله محمودی