نویسنده = جواد میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-267

اعظم ابراهیمی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ جواد میرزایی؛ اکبر قاسمی