نویسنده = رضا بصیری
بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 255-267

اعظم ابراهیمی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ جواد میرزایی؛ اکبر قاسمی


برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 129-139

صادق علی نژادی؛ رضا بصیری؛ پژمان طهماسبی کهیانی؛ یوسف عسکری؛ مصطفی مرادی


پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-89

صفی الله سجادی نیا؛ رضا بصیری؛ پیام فیاض؛ مصطفی مرادی