نویسنده = علیرضا انصاری اردلی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 341-362

یاسر محمدی؛ وحید اعتماد؛ سیدابوالقاسم برآبادی؛ علیرضا انصاری اردلی