کلیدواژه‌ها = جنگل
تعداد مقالات: 7
3. چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-56

پژمان رودگرمی؛ محمد تقی عموزاده مهدیرجی


5. بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 153-167

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور؛ الگار یکانی مطلق


6. تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 119-130

مجید اسحق نیموری؛ اسدالله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی


7. بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 115-124

مجید لطفعلیان؛ زینب شیروانی؛ حامد نقوی