کلیدواژه‌ها = راش
بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-117

امیر اسلام بنیاد؛ جواد ترکمن؛ اسماعیل روحی