کلیدواژه‌ها = شاخص‌های اجتماع‌پذیری گونه-گروه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 541-555

بختی گل صابری؛ امید اسماعیل زاده؛ حامد اسدی