کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 355-369

10.22034/ijf.2022.313303.1810

مرضیه اسماعیلی؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ الیاس حیاتی


خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 291-303

مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدارصابر؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ محمد متینی زاده؛ علی رضا عباسی


بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 179-194

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری