موضوعات = ترویج و آموزش منابع طبیعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 345-360

سوسن مقصودلونژاد؛ محمد رضا محبوبی؛ احمد عابدی سروستانی


2. مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 341-362

یاسر محمدی؛ وحید اعتماد؛ سیدابوالقاسم برآبادی؛ علیرضا انصاری اردلی