دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر اقدامات مدیریتی بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگلهای ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22034/ijf.2022.316378.1820

یعقوب عزیزی؛ رضا اخوان؛ هادی کیادلیری؛ رضا سلیمانی


تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعه موردی: چمستان- نور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/ijf.2022.300286.1799

کرمعلی ذبیحی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان؛ ساسان بابایی کفاکی


پاسخ گونه Astragalus ovinus Boiss. به برخی از عوامل محیطی در جنگل های بلوط یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/ijf.2022.317383.1826

یوسف عسکری؛ حمیدرضا میرداودی


تاثیر پساب آب شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/ijf.2022.313737.1814

سینا بهروزی خورگو؛ حسین پرورش؛ مریم مصلحی؛ آژیر خلیل آریا


رابطه بین ریزساختار برگ و سازگاری محیطی در 10 گونه درختی جنگلهای نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/ijf.2022.330879.1853

حمیدرضا ناجی؛ فروغ سهیلی؛ پریسا پناهی؛ علی اصغر حاتم نیا؛ استفان وود وارد؛ هزندی عبدالحمید


ارزیابی پاسخ بوم سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک-جنگل الندان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/ijf.2022.341214.1868

سید محمد حجتی؛ مریم اسدیان؛ محسن محمدزاده؛ مهدی نادی