نمایه نویسندگان

ا

 • ابراری واجاری، کامبیز ارتباط شاخص رقابت با برخی ویژگی‌های درختان در جنگل هیرکانی (پژوهش موردی: جنگل راش سوادکوه- مازندران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 349-357]
 • ابراهیمی زاده، محمدعلی استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • احمدی، اکرم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • اسدی، حامد ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • اسماعیل پور، محمد بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در جنگل‌های تحت مدیریت سنتی (مطالعۀ موردی: اشکورات رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 435-448]
 • اسماعیل زاده، امید متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • اسماعیل زاده، امید ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • اعتماد، وحید ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • اعتماد، وحید تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • اعتماد، وحید برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • اکبری نیا، مسلم اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • اکبری نیا، مسلم بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • امیرنژاد، حمید بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]
 • امینی، طیبه بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]

ب

 • بردبار، سیدکاظم خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • بزرگ حداد، امید ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • بیژنی، اصغر تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • بیژنی، اصغر اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]

پ

 • پاراد، قاسم علی متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • پرورش، حسین تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • پژوهان، ایمان بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • پژوهان، ایمان ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • پژوهش، مهدی اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]
 • پوربابائی، حسن تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوررستمی، رمضانعلی تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • پورقاسمی، حمید رضا مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • پورهاشمی، مهدی تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • پورهاشمی، مهدی خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • پیرمحمدی، زیبا تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • پیله ور، بابک تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]

ث

 • ثاقب طالبی، خسرو تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]

ج

 • جلالی، محمد واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • جلیلوند، حمید پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • جنت‌بابایی، مصطفی تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • جهانبازی گوجانی، حسن خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]

ح

 • حجاریان، مرضیه تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • حجتی، سید محمد پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • حجتی، سید محمد تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • حسن زاد ناورودی، ایرج مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • حسینی، ساره بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]
 • حسینی، سید عطااله ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • حسینی، سیدمحسن اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • حسینی، وحید تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • حشمت الواعظین، سید مهدی تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • حلی‌ساز، ارشک رابطه‌ی دانش و سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیست و ضرورت ساخت اَبَرمُدل در مقیاس حکومت؛ بخش اول: مقیاس مکانی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 407-419]

خ

 • خزایی، مجید پایش، پیش‌بینی و تحلیل روند تغییر چهل‌سالۀ پوشش/کاربری اراضی اطراف شهر یاسوج [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 525-539]
 • خضریان، بختیار تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • خلیلی، افسانه تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • خورشیدی، نرگس اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]

د

 • درویش صفت، علی اصغر برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • درویش صفت، علی اصغر بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • درویش صفت، علی اصغر روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • دلجویی، آزاده تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]

ر

 • رحمانی، رامین روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • رستمی، زهرا ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • رفیعی، حامد بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]

ز

 • زارع، حبیب بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • زاهدی، قوام الدین ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • زاهدی امیری، قوام الدین تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • زرافشار، مهرداد خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]

س

 • سرهنگ زاده، جلیل کاربرد بیشینۀ انتروپی در پیش‌بینی رویشگاه‌های بالقوۀ سرخدار (Taxus baccata L.) در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ ارسباران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 359-375]
 • سفیدی، کیومرث تنوع خردزیستگاه و ارزش بوم‌شناسی درختان زیستگاهی در توده‌های راش شرقی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • سفیدی، کیومرث بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در جنگل‌های تحت مدیریت سنتی (مطالعۀ موردی: اشکورات رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 435-448]
 • سلاورزی، محمد تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • سلطانی، آرزو تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • سلطانی، علی اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]

ش

 • شهرکی، محمدرضا تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • شیخ کانلوی میلان، فرهاد تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]

ص

 • صابری، بختی گل ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • صادقی، سید محمد معین تنوع خردزیستگاه و ارزش بوم‌شناسی درختان زیستگاهی در توده‌های راش شرقی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • صالح، ایرج بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]
 • صالحی، علی ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • صالحی، علی تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • صبح زاهدی، شهریار ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • صفی‌خوانی، ساجده رابطه‌ی دانش و سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیست و ضرورت ساخت اَبَرمُدل در مقیاس حکومت؛ بخش اول: مقیاس مکانی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 407-419]

ط

 • طبری کوچکسرایی، مسعود متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • عارفی، حسین برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • عباسپور، کریم ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • عباسی، ابراهیم ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • عباسی، علی رضا خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • عبداللهی، مژگان واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • عبدی، احسان تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • عبدی، احسان ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • عزیزی مهر، میلاد اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • عطارچی، سارا برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • عطارد، پدرام ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • عطارد، پدرام بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • عطارد، پدرام آیا تغییرات پوشش جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس شمالی با روند پارامترهای اقلیمی همسوست؟ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-466]
 • علمی، محمدرضا کاربرد بیشینۀ انتروپی در پیش‌بینی رویشگاه‌های بالقوۀ سرخدار (Taxus baccata L.) در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ ارسباران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 359-375]
 • علوی، سید جلیل پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • عواطفی همت، محمد تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]

غ

 • غریب رضا، محمد رضا ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • غضنفری، هدایت واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • غلامی، حمید استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]

ف

 • فاتحی، پرویز بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • فاتحی، پرویز روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • فاضلیان، منصوره برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • فرزین، محسن پایش، پیش‌بینی و تحلیل روند تغییر چهل‌سالۀ پوشش/کاربری اراضی اطراف شهر یاسوج [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 525-539]
 • فضلی، ملیحه اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]

ق

 • قاسمی آقباش، فرهاد ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • قبادنژاد، معصومه متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • قجر، اسماعیل مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]

ک

 • کامکار روحانی، ابوالقاسم بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • کردرستمی، فرشته ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • کلته، امان محمد مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • کوچ، یحیی اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • کوسه غراوی، یازمراد تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]

ل

 • لطفی اصل، سیما مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • لودویگ، رالف ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • لیزنبرگ، ورالدو برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]

م

 • مازوجی، منا تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • متاجی، اسداله تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • متینی زاده، محمد خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • مجنونیان، باریس تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • محمدراد، اسما تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • محمدی سمانی، کیومرث تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • محمدی کنگرانی، حنانه استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • مرادمند جلالی، عقیل مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • مسلمی سید محله، سید مصطفی اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • مسیح پور، مهرنوش روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • مصلحی، مریم تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • مصلحی، مریم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • معروف زاده، الهه آیا تغییرات پوشش جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس شمالی با روند پارامترهای اقلیمی همسوست؟ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-466]
 • مهدوی، علی تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • میرباقری، سید شهاب بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]

ن

 • نجفی، اکبر بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • نجفی، اکبر ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • نجفی، زینب بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • نصیری، وحید برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • نظرپورفرد، کورش تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • نقدی، رامین ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • نقدی، رامین مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • نگهدارصابر، محمدرضا خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • نمیرانیان، منوچهر برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • نمیرانیان، منوچهر تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • نورایی، سیده اعظم پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • نیکخواه، هدایت الله استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]

و

 • وحیدی، جواد بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • ولی پور، احمد واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]

ه

 • هدناس، لارس بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]

ی

 • یعقوب زاده، مریم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • یوسف زاده، حامد متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • یوسف زاده، حامد اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]