نمایه نویسندگان

س

  • سعیدی، حمیدرضا کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان (مطالعه موردی: سری باباکوه، حوضه آبخیز دو گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]

ن

  • نجفی، اکبر کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان (مطالعه موردی: سری باباکوه، حوضه آبخیز دو گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]