دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-128 

مقاله پژوهشی

1. مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه

صفحه 1-10

کژال منوچهری؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ یحیی خداکرمی