دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-185 
3. بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی

صفحه 115-124

مجید لطفعلیان؛ زینب شیروانی؛ حامد نقوی


5. بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل

صفحه 137-150

رضا فروزش سوتگوابری فروزش سوتگوابری؛ محمدتقی احمدی؛ وحید اعتماد؛ حمیدرضا سعیدی