دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 187-265