دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-175