دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 289-377