نویسنده = ���������� �������������� ��������
برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/ijf.2023.376647.1908

علیرضا قمی معتضه؛ رامین نقدی؛ ادریس تقوای سلیمی؛ عبدالله امین آکای