نویسنده = �������������� ������������ ����������
‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 419-431

فرزام توانکار؛ امیر اسلام بنیاد؛ بهروز کرمدوست مریان