نویسنده = �������������������� ������������
تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 233-256

سید مهدی حشمت الواعظین؛ بختیار خضریان؛ منوچهر نمیرانیان؛ مرضیه حجاریان؛ مصطفی جنت‌بابایی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان