نویسنده = �������������� �������������������� ��������
بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 491-506

10.22034/ijf.2021.127789

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی