نویسنده = Espahbodi�� Kambiz
Effect of soil moisture content on survival, growth, and physiological characteristics of wild cherry (Prunus avium L.) seedlings

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 57-69

10.22034/ijf.2022.318436.1832

Eslam Shayesteh Pahangeh؛ Alireza Aliarab؛ Seyed-Ehsan Sadati؛ Kambiz Espahbodi؛ Zahra Karimian


ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 401-414

فرهاد اسدی؛ کامبیز اسپهبدی پاردکلایی؛ سید احسان ساداتی