نویسنده = ������������ ������ ��������
اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 477-492

سید جلیل علوی؛ کورش احمدی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ زهرا نوری


اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه‌زنی بذر نیم‌رس نمدار

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 337-346

مسعود طبری کوچکسرایی؛ آرش امینی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده


اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 251-266

حمید طالشی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی؛ بابک نعیمی


تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 119-130

مجید اسحق نیموری؛ اسدالله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی


اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-10

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ بابک پیله ور؛ حبیب زارع