نویسنده = �������� ������������������ ��������
اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 394-379

10.22034/ijf.2021.234765.1719

سیدمهدی حشمت الواعظین؛ میثم قهرمانی؛ محمد مفتخر جویباری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ تقی شامخی؛ محمد عواطفی همت


تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 233-256

سید مهدی حشمت الواعظین؛ بختیار خضریان؛ منوچهر نمیرانیان؛ مرضیه حجاریان؛ مصطفی جنت‌بابایی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان