نویسنده = Najafi�� Akbar
Environmental Impact Assessment of Forest Roads using the Goecybernetic Assessment Matrix (GAM): A case study from the Kheyrud forest, Iran

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 1-15

10.22034/ijf.2022.313747.1812

Ebrahim Abbasi؛ Seyed Ata ollah Hosseini؛ Ehsan Abdi؛ Akbar Najafi


بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 113-130

ایمان پژوهان؛ اکبر نجفی؛ جواد وحیدی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 387-400

فرهاد خبازی؛ امید اسماعیل زاده؛ اکبر نجفی


تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-143

اکبر نجفی؛ محمدجواد حیدری؛ سید جلیل علوی