نویسنده = ���������� ����������
ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 401-414

فرهاد اسدی؛ کامبیز اسپهبدی پاردکلایی؛ سید احسان ساداتی


کشت تلفیقی صنوبر گونۀ Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-65

فرهاد اسدی؛ علی خداکریمی