نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 577-590

10.22034/ijf.2021.127807

مهرنوش مسیح پور؛ علی اصغر درویش صفت؛ رامین رحمانی؛ پرویز فاتحی


بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 257-270

زینب نجفی؛ علی اصغر درویش صفت؛ پرویز فاتحی؛ پدرام عطارد


برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-42

علی اصغر درویش صفت؛ ناصح میری؛ زاهد شاکری؛ نصرت اله ضرغام


ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 301-312

علی اصغر درویش صفت؛ رقیه ارژنگی؛ امیر اسلام بنیاد؛ قاسم رنود


بررسی امکان تهیۀ نقشۀ تیپ راش به کمک داده های سنجندۀ ETM+ (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 105-113

علی اصغر درویش صفت؛ مژگان عباسی؛ محمد رضا مروی مهاجر