نویسنده = امید اسماعیل زاده
تحلیل گونۀ معرف با استفاده از ایدۀ ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 411-428

10.22034/ijf.2023.363038.1892

رزگار داروند؛ امید اسماعیل زاده


ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 541-555

10.22034/ijf.2021.127801

بختی گل صابری؛ امید اسماعیل زاده؛ حامد اسدی


متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-15

قاسم علی پاراد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ معصومه قبادنژاد؛ امید اسماعیل زاده؛ حامد یوسف زاده


طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 387-400

فرهاد خبازی؛ امید اسماعیل زاده؛ اکبر نجفی