نویسنده = ���������� �������������� ������������
اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 213-226

10.22034/ijf.2022.317046.1824

ژاله ملایی بوساری؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ امیر اسلام بنیاد؛ علیرضا امیر تیموری


بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 557-570

نجمه حیدریان؛ سلیمان محمدی لیمایی؛ علیرضا امیرتیموری