نویسنده = ������ �������� ������������
Effect of soil moisture content on survival, growth, and physiological characteristics of wild cherry (Prunus avium L.) seedlings

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 57-69

10.22034/ijf.2022.318436.1832

Eslam Shayesteh Pahangeh؛ Alireza Aliarab؛ Seyed-Ehsan Sadati؛ Kambiz Espahbodi؛ Zahra Karimian


تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 125-135

سعید شعبانی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ علیرضا علی عرب