نویسنده = ���������������� ����������
بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 25-34

عبدالرضا تقی زاده؛ افشین دانه کار؛ احسان کامرانی؛ بیت الله محمودی