نویسنده = ������������������ ��������
بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 115-124

مجید لطفعلیان؛ زینب شیروانی؛ حامد نقوی


کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 35-42

کاظم پویا؛ باریس مجنونیان؛ جهانگیر فقهی؛ مجید لطفعلیان؛ احسان عبدی