نویسنده = ���������� ��������
اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 43-55

یوسف گرجی بحری؛ روشنعلی فرجی پول؛ شهرام کیادلیری؛ احسان عباسی؛ بیژن غریب