نویسنده = ���������������� ����������
ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 69-81

فاطمه بختیاری؛ مصطفی پناهی؛ محمود کرمی؛ جمال قدوسی؛ زهرا مشایخی؛ مونا پورزادی