نویسنده = �������������� ���������������� �������� ������
چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 43-56

پژمان رودگرمی؛ محمد تقی عموزاده مهدیرجی