نویسنده = یحیی کوچ
تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-103

10.22034/ijf.2022.303371.1804

آتنا کیان مهر؛ سید محمد حجتی؛ یحیی کوچ؛ فرهاد قاسمی آقباش


اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 175-188

میلاد عزیزی مهر؛ یحیی کوچ؛ سیدمحسن حسینی


فراوانی و تنوع کرم‌ها در خاک سطحی رویشگاه‌های جنگلی تخریب و احیا‌شدۀ ناحیۀ خزری

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 293-306

محمود توکلی؛ یحیی کوچ؛ مسلم اکبری نیا