نویسنده = سید احسان ساداتی
Effect of soil moisture content on survival, growth, and physiological characteristics of wild cherry (Prunus avium L.) seedlings

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 57-69

10.22034/ijf.2022.318436.1832

Eslam Shayesteh Pahangeh؛ Alireza Aliarab؛ Seyed-Ehsan Sadati؛ Kambiz Espahbodi؛ Zahra Karimian


ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 401-414

فرهاد اسدی؛ کامبیز اسپهبدی پاردکلایی؛ سید احسان ساداتی


پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 419-430

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی