نویسنده = �������������� �������� ������
عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 555-570

محدثه دریجانی دریجانی؛ محمد رضا محبوبی؛ حسین بارانی؛ غلامحسین عبداله زاده


بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 345-360

سوسن مقصودلونژاد؛ محمد رضا محبوبی؛ احمد عابدی سروستانی