نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 75-87

احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی؛ یازمراد کوسه غراوی