نویسنده = زاهد شاکری
ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 155-167

10.22034/ijf.2022.315418.1816

صغری کی بندری؛ احسان عبدی؛ زاهد شاکری؛ وحید اعتماد


مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 481-498

سید امین حسینی؛ احمد ولی پور؛ زاهد شاکری


برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-42

علی اصغر درویش صفت؛ ناصح میری؛ زاهد شاکری؛ نصرت اله ضرغام


تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه)

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 299-315

سمیه قادرزاده قادرزاده؛ زاهد شاکری؛ وحید حسینی؛ حسین معروفی