نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 533-545

احمدرضا دری؛ سپیده کلاته جاری؛ محمود دژام؛ احمد خلیقی؛ توماس پیپکر