نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 493-504

علی زینال زاده؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی