نویسنده = �������� ���������������� ������������
ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 505-518

فرزانه مقبل اصفهانی؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان