نویسنده = ���������������� ���������� ��������
استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 17-31

محمدعلی ابراهیمی زاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی؛ هدایت الله نیکخواه