نویسنده = �������������� ��������
تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-202

زیبا پیرمحمدی؛ علی مهدوی؛ محمد عواطفی همت؛ محمد سلاورزی؛ آرزو سلطانی