نویسنده = ������������ ����������
روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 577-590

10.22034/ijf.2021.127807

مهرنوش مسیح پور؛ علی اصغر درویش صفت؛ رامین رحمانی؛ پرویز فاتحی


بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 257-270

زینب نجفی؛ علی اصغر درویش صفت؛ پرویز فاتحی؛ پدرام عطارد