نویسنده = ������������������ ����������
Estimation of biomass, carbon storage and economic value of felled trees in the Yasouj-Dena road construction project

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 17-28

10.22034/ijf.2022.317379.1825

Yousef Askari؛ Yaghoub Iranmanesh؛ Mehdi Pourhashemi


مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-152

ابوذر حیدری صفری کوچی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ یعقوب ایران منش؛ فرشته مرادیان فرد