نویسنده = ���������������� ������������ ����������
ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-26

10.22034/ijf.2021.281776.1776

آدینه ابراهیمی اشبلا؛ میر مظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ علی اشرف سلطانی طولارود