نویسنده = ���������� ������������ ������
بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظت‌شدۀ خورخوران

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-73

10.22034/ijf.2021.292998.1792

رضا زمانی افشار؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ ابوالفضل ناجی؛ حمید غلامی