نویسنده = ������������������� ������������������
بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 245-255

10.22034/ijf.2022.295175.1794

فرهاد جهانپور؛ معصومه منصوری؛ پروین رامک؛ ضیاءالدین باده‌یان